icon-dots
icon-lightbulb
icon-paintbrush
icon-folder-open
icon-view-paintchips
icon-paintchips
icon-camera
icon-houses
icon-photos
icon-buckets
icon-continuum
icon-search
icon-plus
icon-check
icon-checkmark
icon-folder
icon-share
icon-download
icon-i
icon-trash
icon-x
icon-refresh
icon-arrow-down
icon-arrow-left
icon-arrow-right
icon-arrow-left-paddle
icon-arrow-right-paddle
icon-arrow-up
icon-map-marker
icon-math-symbols
icon-question
icon-circle
icon-gripper
icon-expand
icon-collapse
icon-pencil
icon-spinner
icon-list
icon-stacked-boxes
icon-help
icon-grid
show-color-icon
icon-zoom-out
icon-pointer-tool
icon-paint-brush-tool
icon-magic-wand-tool
icon-add-area-tool
icon-remove-area-tool
icon-eraser-tool
icon-zoom-tool
icon-undo-tool
icon-redo-tool
icon-show-hide-tool
icon-group-tool
icon-ungroup-tool
icon-sketcher-vertex
icon-sketcher-vertex-cap
icon-arrow-right--simple
icon-paintbrush--simple
icon-plus--simple
icon-house-outline
icon-house-painted
icon-printer
icon-line-arrow-left
icon-palette
rotate-right
rotate-left
icon-sun
icon-moon
close-filled
close-outline
close
icon-help-buy-sample-button
icon-help-paint-scene-button
icon-help-see-rooms-button
icon-help-view-button
icon-tips-info